Synergiczne działanie mykotoksyn i endotoksyn

Mykotoksyny i endotoksyny

Mykotoksyny i endotoksyny są toksynami różnego pochodzenia, które stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt hodowlanych. Mykotoksyny są metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez pleśnie rosnące na uprawach w polu lub na składnikach paszowych podczas ich przechowywania. Mykotoksyny są spożywane poprzez zanieczyszczoną paszę i wywołują szereg problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie funkcji odpornościowej, uszkodzenie narządów oraz problemy z układem nerwowym i rozrodczym. Z kolei endotoksyny są składnikiem ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Są uwalniane do środowiska, przede wszystkim do przewodu pokarmowego, gdy bakterie namnażają się lub giną. Gdy endotoksyny przekroczą barierę jelitową, wywołują reakcję zapalną, która zużywa energię i składniki odżywcze przeznaczone do wzrostu i produkcji.

Mykotoksyny i endotoksyny są często obecne razem w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych i powodują poważne straty ekonomiczne. Ponadto ich niekorzystny wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt wzmacnia się synergicznie.

Jak mykotoksyny potęgują działanie endotoksyn

Mykotoksyny zwiększają przepuszczalność jelit poprzez zmniejszenie produkcji mucyn (A) i niszczenie połączeń zamykających (B), sprzyjając wyciekiom endotoksyn i mykotoksyn.

Wpływ na funkcję bariery jelitowej

Mykotoksyny negatywnie wpływają na integralność jelit, która działa jako bariera fizyczna zapobiegająca przenikaniu patogenów i toksyn. Rzeczywiście, mykotoksyny, takie jak DON, FUM i T-2, mogą zmniejszać produkcję mucyn (A) i uszkadzać połączenia zamykające (B). Mykotoksyny wpływają również na żywotność komórek jelitowych i zmniejszają ich proliferację, prowadząc do zmniejszonej zdolności regeneracji jelita. Ta zwiększona przepuszczalność warstwy nabłonkowej jelit sprzyja wyciekowi nie tylko mykotoksyn, ale także endotoksyn do krwiobiegu. Mykotoksyny zwiększają wrażliwość na endotoksyny i odwrotnie, zmniejszając minimalną dawkę potrzebną do wywołania reakcji zapalnej i wywierania działania toksycznego na różne narządy.

Mykotoksyny wywołują immunosupresję, czego skutkiem jest nieodpowiednia dezaktywacja endotoksyn. a: komórka dendrytyczna, b: makrofag, c: komórka B, d: komórka T.

Wpływ na układ odpornościowy

Mykotoksyny wywierają działanie immunotoksyczne poprzez różne mechanizmy, takie jak uszkodzenie bariery jelitowej, zmiana rozwoju i funkcjonalności różnych narządów odpornościowych, zmniejszenie zdolności fagocytarnych makrofagów i komórek dendrytycznych oraz zmniejszenie pośrednich i humoralnych odpowiedzi immunologicznych. W konsekwencji ta indukowana mykotoksynami immunosupresja powoduje nieodpowiednią dezaktywację endotoksyn i silniejszą reakcję zapalną na endotoksyny, co powoduje pogorszenie zdrowia i wydajności zwierząt hodowlanych.

Mykotoksyny wpływają na mikroflorę jelitową, powodując nierównowagę lub dysbiozę w populacji bakteryjnej.

Wpływ na mikroflorę jelitową

Mikroflora jelitowa to ogromna grupa mikroorganizmów, w tym bakterie, wirusy i grzyby żyjące głównie w jelicie grubym. Zdrowa i zrównoważona mikroflora ma kluczowe znaczenie dla zdrowego zwierzęcia, ponieważ przyczynia się do integralności jelit, trawienia składników odżywczych i wspiera układ odpornościowy. Mykotoksyny wpływają na mikroflorę jelitową, powodując nierównowagę lub dysbiozę w populacji bakteryjnej. Zmniejszają korzystną populację bakteryjną i zwiększają patogenną. W wyniku tej dysbiozy i zwiększonej populacji bakterii Gram-ujemnych, więcej endotoksyn jest uwalnianych w świetle jelita.

Mykotoksyny uszkadzają wątrobę i pogarszają jej zdolność do neutralizowania endotoksyn.

Wpływ na zdrowie wątroby

Wątroba jest ważnym narządem, który wspiera każdy inny narząd i układ w ciele. Rzeczywiście, wątroba bierze udział w trawieniu składników odżywczych, metabolizmie węglowodanów, białek i lipidów, syntezie i rozkładzie hormonów oraz magazynowaniu glukozy i witamin. Oprócz tego wątroba jest również kluczową częścią układu odpornościowego i jest ważna w detoksykacji toksycznych cząsteczek, takich jak endotoksyny. Mykotoksyny ochratoksyny A, trichoteceny, aflatoksyny i fumonizyny uszkadzają wątrobę i pogarszają jej zdolność detoksykacji w kierunku endotoksyn, zwiększając ryzyko endotoksemii.

Strategie zapobiegania synergistycznemu działaniu mykotoksyn i endotoksyn

Aby zapobiec synergistycznemu działaniu mykotoksyn i endotoksyn u zwierząt, Nutrex opracował EndoBan FT. EndoBan FT to produkt łączący nasz adsorbent mykotoksyn o szerokim spektrum działania Free-Tox z dedykowanym reduktorem endotoksyn EndoBan. EndoBan FT jednocześnie zwalcza mykotoksyny i endotoksyny, eliminując je z przewodu pokarmowego, zanim będą mogły wywierać swoje działanie toksyczne.

Referencje są dostępne na życzenie.

EndoBan® FT

Reduktor toksyn

EndoBan®

Reduktor endotoksyn

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!