Co stanowi dobre spoiwo mykotoksyn?

Jako środek zapobiegawczy należy rutynowo dodawać środki odtruwające do paszy, aby zmniejszyć szkodliwe działanie mykotoksyn na zdrowie i wzrost zwierząt. Jeśli chodzi o detoksykację, zawsze pojawia się wiele zamieszania przy wyborze odpowiedniego produktu. Zasadniczo przy ocenie produktów detoksykacyjnych mykotoksyny należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Aktywne wiązanie szerokiego spektrum

Mykotoksyny można klasyfikować według ich właściwości chemicznych i fizycznych, w tym polarności, rozpuszczalności, wielkości i kształtu cząsteczek. Te właściwości, zwłaszcza polarność i wielkość, wpływają na skuteczność adsorbentów. Skuteczne spoiwo mykotoksyn powinno adsorbować polarne i niepolarne, a także małe i duże mykotoksyny. Chociaż odmiany środków adsorbujących mykotoksyny są dostępne w handlu, najczęściej stosowanymi produktami są glinokrzemiany. W swojej naturalnej postaci minerały ilaste są skutecznymi środkami wiążącymi mykotoksyny o wysokiej polarności i małych rozmiarach, takie jak aflatoksyny. Wiele z nich ma ograniczoną lub żadną aktywność wobec niepolarnych i większych mykotoksyn, takich jak zearalenon (ZEA), deoksyniwalenol (DON), fumonizyny (FUM) i toksyny T-2. Jednak za pomocą pewnych metod modyfikacji fizyczne i chemiczne właściwości powierzchni gliny można poprawić, umożliwiając jej wiązanie szerszego zakresu mykotoksyn. Ponadto składniki ścian komórkowych drożdży (np. β-D-glukan) mają miejsca adsorpcji, które wiążą mykotoksyny za pomocą różnych mechanizmów, w tym wiązań wodorowych i oddziaływań hydrofobowych. Dlatego połączenie zmodyfikowanych minerałów ilastych i wybranych składników ściany komórkowej drożdży otwiera możliwości wiązania mykotoksyn w szerokim spektrum.

Retencja mykotoksyn

W przypadku wielu środków wiążących adsorpcja mykotoksyn jest odwracalna i wrażliwa na zmiany pH. Ilość środowiskowego H + i OH– wpływa na interakcję między mykotoksynami a powierzchnią adsorbentu. Generalnie mykotoksyny są lepiej adsorbowane w warunkach kwaśnych niż w warunkach obojętnych lub zasadowych. pH przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych gwałtownie zmienia się z wysoce kwaśnego w żołądku do około pH 6-7 w jelicie cienkim. Zatem, aby spoiwo mykotoksyn było skuteczne, kluczowa jest dobra zdolność wiązania w środowisku kwaśnym, ale również zdolność retencji w neutralnym pH.

Specyficzność (brak wiązania składników odżywczych)

W 2010 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgłosił potencjalne ryzyko związane z wiązaniem składników odżywczych, takich jak witaminy, pierwiastki śladowe i kokcydiostatyki, gdy środki wiążące mykotoksyny są stosowane w paszy dla zwierząt gospodarskich. Dlatego specyficzność środków wiążących mykotoksyny jest ważna i należy unikać wiązania składników odżywczych. Te niepożądane wiązania nie tylko zmniejszają dostępność niezbędnych składników odżywczych do produkcji, ale także zdolność wiązania przeciwko mykotoksynom.

Wydajność nawet przy niskim poziomie zanieczyszczenia

Niekorzystny wpływ wielu mykotoksyn na surowce gotowej paszy jest większy niż suma ich indywidualnych toksyczności z powodu interakcji synergistycznych. Dotyczy to szczególnie supresji immunologicznej wywołanej przez mykotoksyny. W związku z tym spożycie wielu mykotoksyn w niskich dawkach może mieć poważny negatywny wpływ na wydajność zwierząt i powodować straty ekonomiczne. Dlatego skuteczne spoiwo mykotoksyn powinno być zdolne do ich adsorpcji, nawet gdy poziom zanieczyszczenia jest niski.

Bezpieczeństwo i stabilność

Coraz częściej obserwuje się degradację lub transformację głównych mykotoksyn przez enzymy lub mikroorganizmy. Należy jednak dokładnie rozważyć skuteczność tych produktów. Detoksykację mykotoksyn należy zakończyć przed ich wchłonięciem przez jelita do krążenia krwi. Wiele produktów biodegradacji potrzebuje godzin na degradację, a np. ZEA potrzebuje tylko 30 minut na wchłonięcie przez przewód pokarmowy świń. Należy również zachować ostrożność w odniesieniu do toksyczności metabolitów degradacji. Rzeczywiście, nie wszystkie produkty transformacji lub degradacji są produktami detoksykacji. Ponadto ważna jest również stabilność mikroorganizmów podczas procesów produkcji pasz w warunkach przewodu pokarmowego.

Referencje są dostępne na życzenie.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!